จำนวนการใช้งานระบบ
1063 ครั้ง
จำนวนหน่วยงาน
22 หน่วย
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
30 คน
ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม
100.00 %
กราฟแสดงกลุ่มผู้ใช้ระบบ
กราฟแสดงเพศ
ชาย หญิง