#
ชื่อ CUP
#
ชื่อสถานบริการ
จำนวนผู้ได้รับอิสรภาพ
จำนวนผู้ได้รับอิสรภาพรับการติดตามดูแลสุขภาพ
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางแดด 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกร 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกรใต้ 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอระเพ็ด 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงษ์ 1 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทอง 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทร 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางม่วง 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงน้ำใส 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนอน 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลัก 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติธรรม 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06905 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุทุมพร 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะคลอง 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 06910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพิง 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 305 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 14333 ศูนย์สุขภาพสะพานดำ 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 14334 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรใต้ 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 15079 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 15080 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 21985 ศูนย์สุขภาพชุชนสวรรค์ประชารักษ์ 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางตาล 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมะฝ่อ 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าซุด 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากลาง 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแดง 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพลับ 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินศาลา 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 06918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสูง 0 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 33 0
11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 14337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขาคีรี 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกฤช 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกยไชย 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากร่าง 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันเนิน 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลาน 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่สิงห์ 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆะมัง 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 06932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 11210 โรงพยาบาลชุมแสง 49 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 14335 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชุมแสง 0 0
11210 โรงพยาบาลชุมแสง 15133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธารทหาร 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางต่วม 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 06946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด 0 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 11211 โรงพยาบาลหนองบัว 58 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 14459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มเสี้ยว 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาหงาย 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูกวาง 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านช้าง 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองละมาน 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลัง 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 06963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม 0 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 113 0
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 06964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา 0 0
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 06965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่าใต้ 0 0
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 06966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 0 0
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 06967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ 0 0
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 06968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย 0 0
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 06969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง 0 0
11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 51 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาคลี 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแค 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอง 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06974 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันเสน 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่ม 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหวาย 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06978 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยดุก 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06980 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพเหนือ 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแอก 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมหาชัย 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดทิพรส 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 06984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้ารังกา 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 11214 โรงพยาบาลตาคลี 187 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 14336 เทศบาลเมืองตาคลี 0 0
11214 โรงพยาบาลตาคลี 15016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมรอก 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนนใต้ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เขาขาด 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงเหนือ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงใต้ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรอ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ๊กแก 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหญ่ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเฆ่ค่าย 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมเศษ 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองบอน 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 06999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 07000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขว้าว 0 0
11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 11215 โรงพยาบาลท่าตะโก 95 2
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเดื่อ 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะกรุดภิบาล 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะคร้อ 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสาร 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อไทยสามัคคี 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ประสาท 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่มทอง 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขอม 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่ 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 07014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว 0 0
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 11216 โรงพยาบาลไพศาลี 89 1
11216 โรงพยาบาลไพศาลี 11784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินทอง 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงิ้ว 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไม้เดน 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขาว 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสะแก 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07020 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอง 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าน้ำอ้อย 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโพธิ์ 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07024 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลอย 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์ไพวัลย์ 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 07027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระทะเล 0 0
11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี 82 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดยาว 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงสีใหม่ 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเดาซ้าย 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเปา 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07034 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบแก 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนมวัว 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงหล่ม 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนใต้ 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุรีรัมย์ 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 07044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโขมง 0 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 11218 โรงพยาบาลลาดยาว 111 0
11218 โรงพยาบาลลาดยาว 15131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกคลาน 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำพยนต์ 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุขมิ้น 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสำราญ 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสร้อยทอง 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรคีรี 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดำรงรักษ์ 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคทราย 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 07052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 42 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 14029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 14030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุมะค่า 0 0
11219 โรงพยาบาลตากฟ้า 14031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสลา 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 07053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำโจน 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 07054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งสูง 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 07055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขนุน 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 07056 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังซ่าน 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 07057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกัลยานิคม 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 07058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 07059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุกข่อยน้ำ 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 36 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 14032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 15132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสาคร 0 0
11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ 15134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ 0 0
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 07060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางงู 0 0
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 07061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทรายมูล 0 0
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 07062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมตาบง 0 0
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 07063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานหมาไน 0 0
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 07064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กะสี 0 0
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 10553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์ 0 0
40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 40749 โรงพยาบาลชุมตาบง 49 0